مشخصات فروش استو

نام انگلیسی: Acetone

نام تجاری: استون

نام متداول: پروپانون – دی متیل کتون

فرمول شیمیایی: C3H6O

67-64-1 :Cas Number