مشخصات آگار

نام انگلیسی: agar

نامه رایج: آگار

فرمول شیمیایی: C12h18O9

نقطه ذوب: 95-85 درجه سلسیوس

Cas number: 9002-18-0

Merck Catalogue Number:101614